Гоце Делчев · Избори » 2013 » Референдум 2013 » Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

Р Е Ф Е Р Е Н Д У М

за развитието на ядрената енергетика

в Република България

На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика

в България. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния

ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:

Да се развива ли ядрената енергетика в

Република България

чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

МОТИВИ:

Референдумът е форма на пряка демокрация. Именно българският народ като суверен трябва да

се произнесе по такъв важен въпрос за продължаване развитието на ядрената енергетика в Република

България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.

Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор,

гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има своята основна

роля в изграждането на демократична България.

Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на

гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.

Съгласно приетата на 01 юни 2011 г. Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. –

основополагащ документ на националната енергийна политика, в търсене на разумния баланс между

наличния енергиен ресурс в страната и европейските цели за чиста енергия българската държава

декларира своята подкрепа за развитието на ядрената енергетика.

Решението на конкретните социално-икономически, технически и финансови параметри на

всеки проект е от компетентността на Министерския съвет съгласно Закона за безопасно използване

на ядрената енергия.

Изграждането на ядрена електроцентрала е предизвикателство пред нашата държава и

суверенът е този, който трябва да реши да продължи ли да се развива ядрената енергетика чрез

изграждането на нова ядрена електроцентрала.

Съгласно § 1, т. 53 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрена

енергия „Ядрена централа“ е електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече

ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни

отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща

физическа защита и аварийно планиране.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:

Какво означава гласуване с „ДА“:

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият е за изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република

България.

Какво означава гласуване с „НЕ“:

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият е против изграждането на нова ядрена електроцентрала в

Република България.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време за произвеждане на референдума:

В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното

самоуправление Президентът на Република България определи дата за провеждане на референдума:

27 януари 2013 г. (неделя).

Място за произвеждане на референдума:

Гласуването се провежда в съответните избирателни секции на територията на страната, включително

на дипломатическите и консулските представителства на Република България, по актуализирани

списъци за изборите за народни представители.

Ред за произвеждане на референдума:

Право да гласуват на националния референдум имат гражданите на Република България с избирателни

права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума.

Бюлетината ще съдържа въпроса за произвеждане на референдума и два възможни отговора – ДА и

НЕ, написани с еднакъв шрифт.

Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него

отговор „да“ или „не“, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.

Да се развива ли ядрената енергетика в Република България

чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?