Гоце Делчев · Избори » Архив » Евроизбори 2014 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.04.2014]

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО РЪКОВОДСТВА НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

ДО

ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”

„КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “АТАКА”

“СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НДСВ”

И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

.

.

.

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №97-ЕП/08.04.2014 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) и решение №2-ЕП/10.04.2014 г. на Районна избирателна комисия (РИК) – Благоевград, на 16.04.2014 година от 09.30 ч. в залата на Общински съвет, първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, ще се проведат консултации за съставите на Секционни избирателни комисии (СИК) за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., насрочени за 25.05.2014 г..

Консултациите са публични. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции съгласно чл. 91, ал.2, изречение второ от ИК.

За участие в консултациите партиите и коалициите представят съгласно чл. 91, ал. 4 от ИК и т.8 от Решение №97-ЕП/10.04.2014 на ЦИК, следните документи:

1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената и ЕГН на предложените лица, длъжността в комисията за която се предлагат, образование, специалност, партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.03.2014 г. или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето8лицата, представляващи партията или коалицията.

3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представят пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лиза за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

Предложените за членове на СИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 95 от ИК и т.17. на Решение №97-ЕП/08.04.2014 на ЦИК: - български граждани или граждани на друга държава, член на Европейския съюз (които имат статут на постоянно или продължително пребиваващи на територията на България, които могат да гласуват съгласно рабпоредбата на чл. 350 от ИК и владеят български език.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п/

Кмет на Община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ