Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.08.2015]

У В Е Д О М Л Е Н И Е

изх. №91-00-255

от 21.08.2015 г.

ДО

ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП лява БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО”

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “АТАКА”

КОАЛИЦИЯ „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)”

И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение №1524-МИ/НР 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), на 26.08.2014 година от 11.30 ч. в залата на Общински съвет, първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, ще се проведат консултации за състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) (СИК) за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Консултациите са публични. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции съгласно чл. 75, ал.2, изречение второ от ИК.

За участие в консултациите партиите и коалициите представят съгласно чл. 75, ал. 3 от ИК и т.5 от Решение №1524-МИ/НР от 18.08.2015 на ЦИК, следните документи:

1. писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението.

5. предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 3, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Предложените за членове на ОИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 80 от ИК и т.15 на Решение №1524-МИ/НР от 18.08.2015 на ЦИК.

БОГДАН БОЦЕВ /п./

За кмет на община Гоце Делчев,

зам.-кмет, определен

със заповед №66 /от 14.08.2015 г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ