Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.09.2015]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че:

на 14 септември 2015 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава – член на Европейския съюз, който отговаря на условията на чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представят декларация по образец (Приложение №8-МИ) в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място.

на 4 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението се подава в писмена форма по образец (Приложение №16-МИ), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

на 10 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на съответната община, кметство или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето (приложение №12-МИ).

на 10 октомври 2015 г. изтича срокът, в който гласоподавател (за национален референдум), който е включен в избирателните списъци за националния референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на националния референдум и изборите в едно и също населено място, може да писка издаването на удостоверение за гласуване на определено място. Заявлението се прави писмено до кмета на съответната община, кметство или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянния адрес на гласоподавателя (приложение №19-НР).

на 17 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избирател/гласоподавател подава до кмета на общината/кметство заявление за отстраняване на непълноти и грешки в изборните списъци (Приложение №7-МИ, Приложение №12-НР), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес.

.

на 19 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, но не са подали заявление до 04.10.2015 г., могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия и при условие че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Заявлението се подава в писмена форма по образец (Приложение №16-МИ), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

.

на 23 октомври 2015 г. изтича срокът, в който гласоподавателите (за национален референдум), които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци по тяхно искане до съответната общинска администрация след предаване на съответния документ (Приложение №13-НР).

.

Образците на заявленията са публикувани в секция "Съобщения" http://www.gotsedelchev.bg/phorum/read.php?7,102

Още информация вижте тук

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ