Гоце Делчев · Избори » Избори 2015 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[12.09.2015]

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

изх. №91-00-274

от 12.09.2015 г.

.

ДО

ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП лява БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО”

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “АТАКА”

КОАЛИЦИЯ „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)”

И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

.

.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

.

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), на 17.09.2015 година от 14.00 ч. в залата на Общински съвет, първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, ще се проведат консултации за съставите на Секционни избирателни комисии (СИК), включително секционна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Консултациите са публични. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции съгласно чл. 91, ал.2, изречение второ от ИК.

За участие в консултациите партиите и коалициите представят съгласно чл. 91, ал. 4 от ИК и т.8 от Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: - имената и ЕГН на предложените лица; - длъжността в комисията, за която се предлагат; - образование, специалност; - партия или коалиция, която ги предлага, - телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове - 10 август 2015 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

Предложените за членове на СИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 95 от ИК и т.16 на Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК: - български граждани или избиратели - граждани на друга държава, член на Европейския съюз (които имат статут на постоянно или продължително пребиваващи на територията на България), които могат да гласуват съгласно разпоредбата на чл. 396 от ИК и владеят български език, и са включени в част ІІ на избирателния списък. За членовете на СИК не трябва да са налице несъвместимостите посочени в т. 17 и 18 на Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./

Кмет на Община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ