Гоце Делчев · Избори » Архив » Избори за Народно събрание 2017 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.02.2017]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Изх. №91-00-23

от 10.02.2017 г.

ДО

ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП лява БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО”

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “АТАКА”

КОАЛИЦИЯ „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)”

И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение №4182-НС от 01.02.2017 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), на 15.02.2017 година от 11.00 ч. в залата на Общински съвет, първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, ще се проведат консултации за съставите на Секционни избирателни комисии (СИК), включително секционна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г.

Консултациите са публични. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции съгласно чл. 91, ал.2, изречение второ от ИК.

За участие в консултациите партиите и коалициите представят съгласно чл. 91, ал. 4 от ИК и т.8 от Решение №4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК, следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; три имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Предложените за членове на СИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 95 от ИК и т.17 на Решение №4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК: - владеят български език; имат право да гласуват за народни представители, съгласно разпоредбата на чл. 243 от ИК; имат навършени 18 години; не са поставени под запрещение; не изтърпяват наказание лишаване от свобода. За членовете на СИК не трябва да са налице несъвместимостите посочени в т. 18 и 19 на Решение №4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличенни данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Кмет на Община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ