Гоце Делчев · Избори » Избори 2017 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.03.2017]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ

На 11 март 2017 г. (събота), заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение №12-НС) и заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №14-НС) за избори за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г., ще се приемат от "Оперативен дежурен" в сградата на Общинска администрация гр.Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2.

.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК (11.03.2017 г.), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 20 март 2017 г. Заявлението се подава в писмена форма по образец (Приложение №14-НС), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ