Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Местни избори 2019 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[12.08.2019]

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”

И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение №600-МИ 09.08.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), на 16.08.2019 г. (петък) от 11.00 ч. в залата на Общински съвет, първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, ще се проведат консултации за състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Консултациите са публични и се провеждат с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, като могат да участват и други партии и коалиции съгласно чл. 75, ал.2, изречение второ от ИК.

За участие в консултациите партиите и коалициите представят съгласно чл. 75, ал. 3 от ИК и т.3 от Решение №600-МИ от 09.08.2019 на ЦИК, следните документи:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи);

д) предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение №1 към решение №600-МИ/09.08.2019 г.).

Предложените за членове на ОИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 80 от ИК и т.13 на Решение №600-МИ от 09.08.2019 на ЦИК.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл. 59, ал. 2 от ЗЗЛД

Кмет на община Гоце Делчев,

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ