Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Местни избори 2019 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.09.2019]

ПОКАНА

ДО

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ГЕРБ”

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДПС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРИТЯ „ВОЛЯ“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ”

И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

.

.

.

.

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение №1029-МИ от 10.09.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), на 18.09.2019 г. от 11.00 ч. в залата на Общински съвет, първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, ще се проведат консултации за съставите на Секционни избирателни комисии (СИК), включително секционна комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Консултациите са публични и се провеждат с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, като могат да участват и други партии и коалиции съгласно чл. 91, ал.2, изречение второ от ИК.

За участие в консултациите партиите и коалициите представят съгласно чл. 91, ал. 4 и 5 от ИК и т.8 от Решение №1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК, следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Предложените за членове на СИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 95 от ИК и т.19 на Решение №1029-МИ от 10.09.2019 г.: - имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и владеят български език.

За членовете на секционната избирателна комисия се прилагат ограниченията по чл. 66 от ИК и т.20 на Решение №1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./ Заличени данни на основание чл. 59 от ЗЗЛД

Кмет на Община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ