Гоце Делчев · Избори » Избори 2023 » МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.08.2023]

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДО

КОАЛИЦИЯ “ГЕРБ - СДС”

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАВЕ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД”

И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

.

На основание чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение №1962-МИ 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), на 22.08.2023 г. (вторник) от 11.00 ч. в залата на Общински съвет, първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, ще се проведат консултации за състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Консултациите са публични и се провеждат с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание, като могат да участват и други партии и коалиции съгласно чл. 75, ал.2, изречение второ от ИК.

За участие в консултациите партиите и коалициите представят съгласно чл. 75, ал. 3 от ИК и т.3 от Решение №1962-МИ от 04.08.2023 на ЦИК, следните документи:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решение №1962-МИ от 04.08.2023 г.).

Предложените за членове на ОИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 80 от ИК и т.13 на Решение №1962-МИ от 04.08.2023 на ЦИК.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ