Гоце Делчев · Избори » Избори 2024 » Избори за Европейски парламент и за народни представители на 9 юни 2024 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.04.2024]

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

ДО

КОАЛИЦИЯ “ГЕРБ - СДС”

КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ”

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД”

И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

.

На основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК), във връзка с Решение №3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), на 30.04.2024 г. от 11.00 ч. в залата на Общински съвет, първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2, ще се проведат консултации за съставите на Секционни избирателни комисии (СИК), включително секционни комисии за гласуване с подвижна избирателна кутия, за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент о Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Консултациите са публични и се провеждат с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени - чл. 91, ал. 2 от ИК.

За участие в консултациите парламентарно представените партиите и коалициите представят, съгласно чл. 91, ал. 4 и 5 от ИК и т.7 от Решение №3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК, следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Предложените за членове на СИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 95 от ИК и т. 18 на Решение №3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на ЦИК: имат право да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, и в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. и владеят български език.

За членовете на секционната избирателна комисия се прилагат ограниченията по чл. 66 от ИК и т.19-20 на Решение №3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ